Satınalma Duyuru Detay
12 Kalem Tüketime Yönelik Laboratuvar Malzemesi Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 12-10-2019 Son Geçerlilik Saati 14:02
Tarih 27-09-2019 Ekleyen Bil. İşl. Esra ÇİFTÇİ YILDIRIM
Duyuru Detayı

 

 • Proje Numarası: 2019/22 nolu                                               
 • Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Elden, faksla, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler  de değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
 • Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 • Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
 • Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.

   


Satınalınacak ürünler (Onay No: 22)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Titanium (Ti) 2 inch disc Target 1 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
2 Titaniumdioxide (TiO2) 2 inch disc Target 1 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
3 Silver (Ag) 2 inch disc Target 1 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
4 Chromium (Cr) shot 50 Gram Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
5 di-Potassium Hydrogen Phosphate Trihydrate, RPE For analysis 1 Kg Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
6 Calcium chloride 500 Gram Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
7 Tris (hydroxymethyl)-aminomethane RPE For analysis 500 Gram Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
8 ETHANOL ABSOLUT %99.8 2,5 L 5 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
9 Fetal Bovine Serum, Qualified, E.U.-approved 500ml 1 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
10 DMEM, high glucose 10 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
11 AGAR 1 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
12 Cell Culture Flask 3 Adet Mustafa Şükrü KURT Şartname.docx
EK DOSYALAR:
 1. Teklif Mektubu.pdf

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__