Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 45) 2 Kalem Hizmet Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 06-12-2020 Son Geçerlilik Saati 23:40
Tarih 24-11-2020 Ekleyen Şef Haluk DEMİRAĞ
Duyuru Detayı

 

 • Proje Numarası:    2020/18
 • İşin Adı: 2 Kalem Hizmet Alımı
 • Yürütücü: Eyüphan MANAY                                            
 • Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden online verilmesi gerekmektedir.
 • Online teklif verilebilmesi için BAP Otomasyon Sistemine üye olmak zorunludur.
 • Elden, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler de  değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
 • Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 • Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
 • Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.

   


Satınalınacak ürünler (Onay No: 45)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Test Bölgesi (ısı Transferi Modülü) İmalatı 2 Adet TŞ-TEST BÖLGESİ (ISI TRANSFERİ MODÜLÜ) İMALATI.pdf
2 Test bölgesi (Akış İzeme Modülü) İmalatı 6 Adet TŞ-TEST BÖLGESİ (AKIŞ GÖRÜNTÜLEME MODÜLÜ) İMALATI.pdf

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__